.
Deze website is niet bijgewerkt Kijk op auvergne.travel arrow

Het item is toegevoegd aan je reisnotitieboekje.

Dit object bestaat al in uw reisnotitieboekje.

Stuur naar een vriend

Uw e-mail :

E-mail ontvanger :

Delen

Permalink :
Bookmark and Share

Wettelijke vermeldingen en credits

     

1.    INFORMATIE OVER DE UITGEVER EN GEGEVENS

UITGEVER
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,

Site de Clermont-Ferrand
Parc Technologique Clermont-Ferrand - La Pardieu
7 allée Pierre de Fermat
CS 50502 - 63178 AUBIÈRE CEDEX

Het Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme biedt op de website www.auvergne-toerisme.nl (de website) toeristische informatie over de Auvergne aan.

 

REALISATIE
Website
Agence Interactive
Le Challenge
58 avenue Debourg
69007 Lyon

 

Regionaal platform voor onlinereservering
Alliance réseau
26 rue Saint Exupéry
BP 144 –
73303 Saint Jean de Maurienne cedex

 

HOSTING
De website wordt gehost in de bedrijfsruimte van de firma OVH 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - Frankrijk Tel.: +33 (0)8 203 203 63 indigo-nr. (€ 0,118 / min)

De bedoeling van de algemene onderhavige voorwaarden bestaat erin om het geheel van de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website te bepalen. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website, aanvaardt de gebruiker stilzwijgend en zonder voorbehoud de onderhavige voorwaarden, in de laatste onlineversie ervan.

 

2.    FINANCIERING VAN HET PROJECT

De website www.auvergne-toerisme.nl die wordt gerealiseerd door Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, wordt gefinancierd met de steun van de regio Auvergne en de Europese Unie via het "Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: (ELFPO).

 

    

FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural

 

 

3.    BESCHRIJVING VAN DE DIENST

a . Redactionele content en toeristisch aanbod

 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme biedt op de website toeristische informatie over de Auvergne aan, met de bedoeling de gebruikers te helpen bij de voorbereiding van hun vakantie.

 

Zo hebben de gebruikers van de website toegang tot informatie die op een thematische manier ingedeeld is, en aan de hand waarvan ze kennis kunnen maken met de bestemming, maar ook tot praktische informatie waarmee ze hun vakantie kunnen organiseren.

 

De gebruikers beschikken over een zoekmachine om toegang te verkrijgen tot lijsten van dienstverleners, en tevens tot diverse documenten en video's om van hun vakantie een succes te maken.
Voor wat de presentatie en de verkoop van de vakantieaanbiedingen betreft, positioneert Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme zich uitsluitend als tussenpersoon in de relatie tussen de gebruikers en de dienstverleners. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vervult die rol van tussenpersoon gratis, met het oog op de voorlichting van de klant. Ondanks alle aandacht die aan de keuze van deze aanbiedingen wordt besteed, kan Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een dienstverlener die zijn verplichtingen tegenover de klant niet nakomt.

 

b. Onlinereservering

De website maakt het mogelijk om toegang te verkrijgen tot alle toeristische producten die te koop worden aangeboden op de regionale markt (tool: Open system van Alliance Réseau), om de gebruikers in staat te stellen direct bij de producenten toegang te verkrijgen tot de beschikbaarheidsgegevens en de functionaliteiten voor onlinereservering. De algemene voorwaarden van elke producent kunnen worden geraadpleegd bij de bevestiging van de reservering. U zult de algemene voorwaarden vóór elke reservering moeten aanvaarden.

 

4.    TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

De website van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme is toegankelijk voor iedereen die meer informatie wenst over de toeristische activiteiten in de Auvergne.

Er wordt een ononderbroken en permanente toegang tot de website gegarandeerd, behoudens overmacht of voorvallen die buiten de macht van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme liggen, en met voorbehoud van eventuele defecten en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren.

Daarnaast kan Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, wegens de aard van het internet zelf, niet garanderen dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week zal functioneren.


5.    AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHT – LINKS

Deze website valt volledig onder de Franse en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle kopieerrechten zijn voorbehouden, ook ten opzichte van de downloadbare documenten en de iconografische en fotografische afbeeldingen.

Kopiëren op papier
Met uitzondering van het illustratiemateriaal is het toegestaan om de pagina's van deze website op papier te kopiëren, met voorbehoud van de vervulling van de volgende voorwaarden:
•    de verspreiding gebeurt gratis,
•    respect voor de inhoud van de gekopieerde documenten (geen wijzigingen of welke veranderingen ook)
•    uitdrukkelijke vermelding van de website http:// www.auvergne-toerisme.nl als bron en vermelding dat de kopieerrechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Kopiëren op een elektronische drager
Het is toegestaan om deze website volledig of gedeeltelijk op een elektronische drager te kopiëren, met voorbehoud van de toevoeging, op een duidelijke en leesbare manier, van de bron (http:// www.auvergne-toerisme.nl) en de vermelding "Rechten voorbehouden".
De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden gebruikt worden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Links aanmaken naar www.auvergne-toerisme.nl
De website www.auvergne-toerisme.nl laat het aanbrengen van hyperlinks die naar zijn inhoud verwijzen toe, op voorwaarde dat het volgende in acht genomen wordt:
•    verbod op het gebruik van de dieplinktechniek ("deep linking"), met andere woorden dat de pagina's van de website www.auvergne-toerisme.nl niet in de pagina's van een andere website mogen worden genest, maar toegankelijk moeten zijn door een venster te openen.
•    vermelding van de bron die door middel van een hyperlink direct naar de beoogde inhoud zal verwijzen.

De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden gebruikt worden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.
Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie met een polemisch, pornografisch of xenofoob karakter, of informatie die voor de meeste mensen kwetsend kan zijn, verspreiden.

Neem voor andere toepassingen contact op met ons.

 

6.    FOCUS OP DE ONLINERESERVERING

Het gedeelte "onlinereservering", dat wordt gevoed door de tool "Open System" van Alliance Réseau, is niet meer dan een onlineondersteuning waarvan de bedoeling erin bestaat om professionals die allerlei prestaties en producten (verblijf, restaurants, sport- en culturele activiteiten) aanbieden, en hun klanten met elkaar in contact te brengen.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vervult niet de rol van een verkoopbedrijf.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme fungeert enkel als aanbieder van ruimte voor de inhoud van de advertenties (teksten, foto's) die direct door de professionals of door de departementale reserveringscentrales online worden geplaatst, en tevens voor de bestellingen van hun klanten.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme komt niet tussenbeide in de transacties tussen koper en verkoper.

Het CRDTA geeft bijgevolg geen enkele garantie met betrekking tot de online geplaatste advertenties, met name voor wat de bekwaamheid van de verkopers, de juistheid van hun advertenties en de kwaliteit van de aangeboden producten of prestaties betreft.

Op dezelfde wijze geeft Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme geen enkele garantie voor wat de kopers betreft, met name met betrekking tot hun vermogen om de door hen bestelde goederen of diensten te betalen.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme kan niet garanderen dat de verkopers en kopers de transactie zullen aangaan en uitvoeren. Aangezien Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme niet tussenbeide komt in de transacties tussen kopers en verkopers, wijst het elke verantwoordelijkheid in geval van geschillen en elke huidige of toekomstige schadevergoeding van de hand.

Alle verklaringen en alle aanbiedingen van diensten of producten op deze website vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur ervan.

 

7.    FOTOCREDITS

De op de website www.auvergne-toerisme.nl getoonde foto's mogen zonder toestemming van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme niet worden gekopieerd. Elke afbeelding die zonder toestemming van de auteur wordt gebruikt, zal bijgevolg het voorwerp van gerechtelijke vervolging kunnen zijn.
Namen van de fotografen: Joël Damase, Jérôme Mondière, Luc Olivier, Pierre Soissons, David Frobert, Christophe Darbelet, Jean-Michel Peyral, Marc Delaguilhaumie, Rémy Lacroix, Arnaud Frich, Joël Juge, Gérard Cavailles, Thierry Marsilhac, Jérôme Chabanne, Philippe Fournier, Gérard Fayet, Patrick Andre, Hervé Vidal, Francis Cormon, Emmanuel Lattes

 


8.    AANSPRAKELIJKHEID

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme spant zich in om de gebruikers de betrouwbaarst en best mogelijke informatie te bezorgen.

De op de website geplaatste gegevens zijn bedoeld om het zoeken naar toeristische informatie door het grote publiek, de professionals, de pers en de partners van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme te vergemakkelijken. Ze worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Er kunnen echter buiten de wil van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme om fouten of weglatingen in de pagina's van zijn website sluipen.

In elk geval kan Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme niet aansprakelijk worden gesteld in geval van directe of indirecte schade (met name financiële of commerciële schade, verlies van programma's of gegevens) die voortvloeit uit zijn website en uit het gebruik van de gegevens en informatie die erop zijn geplaatst, aangezien sommige informatie of gegevens direct door de dienstverleners van de Auvergne worden verstrekt.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme wijst bovendien elke aansprakelijkheid af ten opzichte van schade die is verbonden met het gebruik van de online geplaatste hyperlinks, en met het raadplegen van de websites waarnaar ze verwijzen. Er wordt uitdrukkelijk nogmaals op gewezen dat Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme geen zeggenschap heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van deze websites.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme neemt op geen enkele manier deel aan de commerciële relatie die wordt aangegaan tussen de gebruikers van de website en de dienstverleners; de rol van Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme bestaat uitsluitend in het voorstellen van de aanbiedingen en het met elkaar in contact brengen van de gebruikers en de genoemde dienstverleners.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme kan in die omstandigheden niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die door de gebruikers of door derden wordt geleden, en die zijn oorsprong in de op de website verspreide informatie vindt, met betrekking tot de vakantieaanbiedingen, en tevens in de commerciële relatie die eventueel wordt aangegaan met de dienstverleners die instaan voor de verkoop van deze aanbiedingen en de opgestelde contracten.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourismeoefent bovendien op geen enkele manier toezicht uit op de websites die met zijn website zijn verbonden door middel van hyperlinks, en wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met die websites en de inhoud ervan.

 

9.    FRANSE WET OP DE PERSOONSGEGEVENS

Alle gegevens van welke aard ook die op de website worden voorgesteld of verzameld, zijn overeenkomstig de bepalingen van Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 op de persoonsgegevens het voorwerp geweest van een CNIL-verklaring (CNIL = Commission Nationale Informatique et Libertés), onder het nr. 399461.

Als gebruiker van de website geeft u Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken en/of door te geven, voor commerciële doeleinden, aan zijn partners die u op hun beurt aanvullende toeristische informatie en/of uitzonderlijke vakantieaanbiedingen kunnen bezorgen.
Deze informatie zal Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme in staat stellen om de gebruikers van de website beter te leren kennen.
Ze zal worden gebruikt om hen op de hoogte te brengen van het bestaan van producten en diensten die worden aangeboden door Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme of de partners ervan.

Als gebruiker van de website heeft de internetgebruiker het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te schrappen (gewijzigde Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978).
Voor elk verzoek om schrapping of correctie moet een brief worden verzonden naar Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Parc Technologique Clermont-Ferrand La Pardieu - 7 allée Pierre de Fermat - CS 50502 - 63178 AUBIÈRE CEDEX Frankrijk, of via mail

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme kan ertoe worden gebracht om het systeem van de "cookies" te gebruiken.
Een cookie maakt het niet mogelijk om de internetgebruiker met naam en toenaam te identificeren, maar om op een algemene manier informatie te verzamelen tijdens zijn bezoek aan de website. Zo kunnen wij te weten komen welke delen van onze website de bezoekers het meest interesseren, of kunnen we informatie bewaren in een mandje.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme zal zo de interesses beter kunnen leren kennen en de site zodanig kunnen aanpassen dat de inhoud en de informatie aangepast zijn aan de behoeften van de internetgebruikers.

Voor de gebruikers die identificatiegegevens (e-mail, wachtwoord) hebben doorgegeven die specifiek bestemd zijn voor een toepassing op de website (persoonlijke ruimte...), zullen de "cookies" voorkomen dat die identificatie-informatie telkens opnieuw moet worden ingevoerd, voor zover deze cookies de genoemde gebruiker zullen "herkennen".
Het is mogelijk om het bestaan van deze "cookies" te detecteren, en ze eventueel te wissen.
Het is mogelijk om de registratie van cookies onmogelijk te maken, door deze functie van de browser in de voorkeuren ervan uit te schakelen.

 

10.    divERSEN

Gesteld dat één van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling, vandaag of in de toekomst, of krachtens een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing die afkomstig is van een bevoegde rechtbank of een bevoegd orgaan, dan zou die bepaling als niet-geschreven worden beschouwd, terwijl alle andere bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden de bindende kracht tussen de partijen behouden.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

De nieuwe bepalingen zullen voor de toekomst alle relaties tussen de partijen regelen, en alleen de nieuwe versie zal rechtsgeldig zijn.

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Franse wet, zowel voor de inhoudelijke vereisten als voor de vormvereisten.

In geval van een geschil komen de partijen overeen om eerst te proberen een minnelijke schikking te treffen, en dan pas de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank.

Terug naar boven
Tourisme en Auvergne
Ok

Bij het surfen op onze website accepteert u het gebruik van cookies die als doel hebben onze statistieken bij te houden, de functionaliteit van de website te optimaliseren en u aanbiedingen te verstrekken die overeenkomen met uw interessegebieden. Meer hierover.

Zoekt naar beschikbare datums